Inwestorstwo zastępcze

Targi Nieruchomości & Budowa Domu 1 marca 2019, Atlas Arena, Łódź

Największa impreza mieszkaniowa w Łodzi.

Łódz­kie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu to naj­waż­niej­sza i naj­więk­sza impreza tar­gowa, która sku­pia nie­mal wszyst­kie firmy z sek­tora branży nie­ru­cho­mo­ści, branży budow­la­nej (od kom­plek­so­wej budowy domu pod klucz) po branżę finan­sową i wypo­sa­że­nia wnętrz.

Na targach prezentowaliśmy najnowszą inwestycję mieszkaniową:

Moje Piękne M 
http://mojepieknem.pl

Kierunek Łódź - zamieszkaj w Łodzi

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Łodzi i oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja z wszyst­kimi mia­stami w Pol­sce to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się kupić tu nieruchomość.

Nowe mieszkania deweloperskie w Łodzi

MPM Development prezentuje najnowsze inwestycje deweloperskie w Łodzi. 

Nowe mieszkania deweloperskie w Łodzi